IRJIMS (Pranjali Publication)

A SCIENTIFIC APPROACH IN EXPLORING THE ANUKTA DRAVYAS Vd Preeti Yadav1, Dr. Rajshree Gavand1, Dr. Ashok Ramteke2 1- Vd Preeti Yadav, PG Scholar, Dept of Dravyaguna, Ayu. Mahavidyalaya, Sion, Mumbai- 22 1- Dr. Rajshree Gavand, Guide & Associate Prof. Dept of Dravyaguna, Ayu. Mahavidyalaya, Sion, Mumbai -22 2- Dr. Ashok Ramteke, H.O. D., Dept of Dravyaguna, Ayu. Mahavidyalaya, Sion, Mumbai -22

IRJIMS WHATSAPP